Kancelaria Prawna Lex Specialis w ramach prowadzonej działalności oferuje następujący zakres świadczonych usług:

 • Udzielanie konsultacji i porad prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych, listów intencyjnych, ofert handlowych, umów, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał
 • Opiniowanie i weryfikowanie w/w dokumentów przedłożonych przez Klienta lub jego kontrahenta
 • Prowadzenie negocjacji w sprawie nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
 • Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Bieżące doradztwo w codziennej działalności spółek, w tym zmiany umowy spółki, podwyższanie kapitału zakładowego, aporty, łączenie i przekształcanie spółek, likwidacja spółek
 • Obsługa organów spółek (posiedzenia Zarządu, posiedzenia Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników)
 • Kontrola koncentracji (przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK)
 • Reprezentowanie Klienta wobec kontrahentów, organów administracji, instytucji finansowych, pracowników, wierzycieli, dłużników
 • Mediacje, arbitraż, zawieranie ugód
 • Windykacja
 • Cesje należności
 • Interpretacja przepisów prawnych
 • Sporządzanie pozwów, pism procesowych
 • Dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym
 • Wypełnianie formularzy urzędowych w postępowaniu cywilnym
 • Zastępstwo procesowe przed Sądem
 • Prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
 • Prowadzenie spraw podatkowych oraz administracyjnych wraz z zastępstwem procesowym w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych w przetargach na realizację zamówień publicznych
 • Renegocjowanie zobowiązań oraz prowadzenie postępowania ugodowego i układowego z wierzycielami
 • Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego lub upadłościowego
 • Sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Na życzenie Klienta możemy wyjść poza ramy wskazane powyżej. Każda z prowadzonych spraw jest przez nas dokumentowana. Co miesiąc, bądź na życzenie Klienta przedstawiamy raport zawierający zestawienie dokonanych czynności. Udokumentowana faktura obejmująca koszt udzielonej pomocy prawnej stanowi dla Państwa koszty uzyskania przychodów.