Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Kochowska – Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lex Specialis Kancelaria Prawna Renata Kochowska – Zielińska, ul. Jana III Sobieskiego 45, 05-120 Legionowo
  2. Dane kontaktowe Administratora można uzyskać pod adresem e-mail: rkochowska@lexspecialis.pl lub pod nr telefonu (022) 7843665.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  związanym z udzieleniem porady prawnej i wykonaniem umowy o obsługę prawną  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania porady prawnej i  zawarcia umowy zlecenia obsługi prawnej.
  7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz współpracownicy Administratora.
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów, z uwzględnieniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.
  9. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
  10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: rkochowska@lexspecialis.pl, z zastrzeżeniem, iż w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania i rozliczenia zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: rkochowska@lexspecialis.pl.