Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

LEX SPECIALIS Kancelaria Prawna

Renata Kochowska – Zielińska

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki świadczenia usług
Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
Dział V: Odpowiedzialność
Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział VII: Postanowienia przejściowe i końcowe
Dział VIII: Cookies

Dział I: Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

a. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2018, poz. 1954 z późn. zm.).

b. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U.2017, poz. 1219 z późn. zm.).

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. LEX SPECIALIS – przez pojęcie to rozumie się: LEX SPECIALIS Kancelaria Prawna Renata Kochowska – Zielińska
 4. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną,
 5. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług LEX SPECIALIS, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 6. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym LEX SPECIALIS oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 7. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez LEX SPECIALIS usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi:

Usługi świadczone drogą elektroniczną – a w szczególności:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych
 2. sporządzanie opinii prawnych
 3. przygotowywanie projektów dokumentów i pism procesowych

Dział III: Warunki świadczenia usług

 1. LEX SPECIALIS świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona przez LEX SPECIALIS i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych LEX SPECIALIS następujących treści:
 4. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych LEX SPECIALIS lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 5. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. LEX SPECIALIS zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego LEX SPECIALIS, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się udzielić wszystkich informacji, związanych w jakikolwiek sposób z istotą usługi będącej przedmiotem umowy o udzielenie porady prawnej, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Lex Specialis z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie porady prawnej.
 8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, LEX SPECIALIS ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 9. LEX SPECIALIS zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego LEX SPECIALIS i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 10. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez LEX SPECIALIS tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego LEX SPECIALIS.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Usługobiorców) będących osobami fizycznymi może dotyczyć:
 12. adresu e-mail
 13. imię, nazwisko
 14. adres zamieszkania i adres do korespondencji podany przez Użytkownika
 15. numer PESEL
 16. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez LEX SPECIALIS oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, LEX SPECIALIS będzie realizować poprzez stroną WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 17. Po zakończeniu korzystania z usługi przez usługobiorcę, Lex Specialis nie będzie przetwarzać danych osobowych za wyjątkiem tych danych, które są:
 18. niezbędne do rozliczenia usługi oraz roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi
 19. dopuszczonych do przetwarzania na mocy innych ustaw lub umowy

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. LEX SPECIALIS zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW LEX SPECIALIS.
 2. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. LEX SPECIALIS zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym /Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną/.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez kontakt z LEX SPECIALIS na adres: rkochowska@lexspecialis.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy usługa została już wykonana, LEX SPECIALIS zachowuje prawo do ustalonego wynagrodzenia.

Dział V: Odpowiedzialność

 1. LEX SPECIALIS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem LEX SPECIALIS.
 2. LEX SPECIALIS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
 2. Niedotrzymania z winy LEX SPECIALIS określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
 3. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 4. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zostać wniesiona drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rkochowska@lexspecialis.pl.
 5. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 6. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności je uzasadniające.
 7. LEX SPECIALIS rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, LEX SPECIALIS w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Dział VII: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby LEX SPECIALIS.

Dział VIII: Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych www.lexspecialis.pl.

Przez używanie Stron portalu lexspecialis.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron lexspecialis.pl

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
lexspecialis.pl używa ciasteczek w różnych celach:

by strony www.lexspecialis.pl działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
Na Stronach lexspecialis.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron lexspecialis.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach www.lexspecialis.pl
Typ Ciasteczka Do czego są wykorzystywane?
Konieczne do działania stron Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron lexspecialis.pl, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Poprawiające wydajność Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze Stron lexspecialis.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Stron lexspecialis.pl
Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Tak, korzystając ze Stron lexspecialis.pl możesz otrzymywać? ciasteczka pochodzące od współpracujących z lexspecialis.pl podmiotów trzecich takich jak np. Facebook czy Google.
Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogą zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron lexspecialis.pl.

Dodatek

Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym LEX SPECIALIS:

Dostęp do sieci Internet,
Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka www (rekomendowane najnowsze wersje popularnych przeglądarek).
Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.